ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH

Áp dụng cho giao dịch mua Sản phẩm trên Ứng dụng TMĐT PingGo

Ngày hiệu lực: 01/10/2023

Effective date: 01/10/2023

Chào mừng Quý khách đến với Ứng dụng thương mại điện tử Công ty Cổ phần PingGo ( “ Ứng dụng PGO ” và/ hoặc “ Ứng dụng ”) được cung cấp bởi Công ty Cổ phần PingGo (“Công ty” hoặc “PingGo”), được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0109813099 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 11/11/2021. Xin vui lòng đọc kỹ Điều khoản và Điều kiện giao dịch này ("Điều khoản và Điều kiện") trước khi đặt mua bất kỳ hàng hóa/dịch vụ/voucher/giấy chứng nhận dịch vụ nào trên Ứng dụng (sau đây gọi là "Sản phẩm").  

ĐIỀU 1.PHẠM VI ÁP DỤNG

1.1 Điều khoản và Điều kiện sẽ được áp dụng trong các trường hợp:

 • Khi Khách hàng mua Sản phẩm bán trên Ứng dụng, có thể có hoặc không đi kèm với nhu cầu được giao Sản phẩm đến các địa điểm phù hợp với “Chính sách giao hàng” đăng tải trên Ứng dụng;
 • Khi Khách hàng mua các Sản phẩm của PingGo và/ hoặc đối tác của PingGo mà Điều khoản và Điều kiện này được dẫn chiếu đến để giải thích và điều chỉnh giao dịch đó.

1.2 Khách hàng tại Điều khoản và Điều kiện này (“Khách hàng”) bao gồm:

 • Các cá nhân từ đủ 18 (mười tám) tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự phù hợp để thực hiện các giao dịch trên Ứng dụng;
 • Các tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật, phù hợp để thực hiện các giao dịch trên Ứng dụng.

1.3 Trường hợp Khách hàng có nhu cầu mua Sản phẩm tại PingGo

Khách hàng cần thực hiện đăng ký tài khoản giao dịch tại PingGo với các thông tin để đăng ký tài khoản giao dịch theo chính sách của PingGo tại từng thời điểm.

ĐIỀU 2. XÁC LẬP VÀ HỦY ĐƠN ĐẶT HÀNG

2. 1 Xác lập Đơn đặt hàng

2.1.1 Mọi thông tin về Sản phẩm đưa ra trên Ứng dụng trong bất kỳ trường hợp nào đều không được hiểu là đề nghị giao kết hợp đồng dưới hình thức Đơn đặt hàng của PingGo/ Người bán tới Khách hàng.
2.2.2 Các bước đặt hàng như sau: Bước 1: Khách hàng xem kỹ các thông tin liên quan và lựa chọn Sản phẩm để đưa vào giỏ hàng và lựa chọn hình thức thanh toán phù hợp. Khi Khách hàng xác nhận đặt hàng trên Ứng dụng sẽ hình thành một Đơn đặt hàng (“Đơn đặt hàng”). Bước 2: Khách hàng thực hiện thanh toán giá trị của Đơn đặt hàng theo quy định tại “Chính sách thanh toán và hoàn tiền” đăng tải trên Ứng dụng. Bước 3: Tùy thuộc vào khả năng cung cấp Sản phẩm, Người bán, thông qua hệ thống của Ứng dụng, sẽ gửi xác nhận/từ chối một phần hoặc toàn bộ Đơn đặt hàng thông qua một trong các phương thức sau:
 • Qua địa chỉ email/ số điện thoại/ Ứng dụng nhắn tin mà Khách hàng đã đăng ký
 • Gọi điện trực tiếp tới số điện thoại của Khách hàng
 • Qua việc cập nhật tình trạng đơn hàng trong hệ thống quản lý tài khoản của Khách hàng trên Ứng dụng.
Khách hàng tại đây hiểu rằng, tùy theo chính sách của PingGo tại từng thời điểm, việc xác nhận của Người bán có thể diễn ra trước hoặc sau khi Khách hàng thanh toán tùy theo hình thức thanh toán mà Khách hàng lựa chọn khi đặt Đơn đặt hàng 2.2.3 Đơn đặt hàng giữa Người bán và Khách hàng được xác lập từng phần tương ứng với phần Đơn đặt hàng được xác nhận, bằng hình thức điện tử, được lưu trữ trên hệ thống do PingGo quyết định và có hiệu lực kể từ thời điểm PingGo gửi xác nhận như nêu tại Bước 2 trên. Đơn đặt hàng có thể được giao hàng thành nhiều lần khác nhau.
2.2.4 Trong quá trình xử lý Đơn đặt hàng của Khách hàng, PingGo bảo lưu quyền quyết định cuối cùng cho việc không xác nhận, hủy, ngưng giao một phần hoặc toàn bộ Đơn đặt hàng trong một số trường hợp, bao gồm nhưng không giới hạn:
 • PingGo/ Người bán không thể đáp ứng một phần hoặc toàn bộ các điều kiện giao dịch trong Đơn đặt hàng của Khách hàng, do lỗi kỹ thuật từ hệ thống hoặc nguyên nhân khác từ Người bán/ PingGo;
 • PingGo nghi ngờ có sự lợi dụng chương trình khuyến mại hoặc vi phạm Chính sách khuyến mại để được hưởng ưu đãi như được quy định tại Khoản 2 Điều này;
 • Khách hàng/ bên thứ ba dùng những sơ hở, lỗi hệ thống, những sai sót, nhầm lẫn dẫn đến sai lệch về thông tin Sản phẩm (bao gồm nhưng không giới hạn về giá, về điều kiện giao hàng, về trạng thái tồn, về đặc tính, chủng loại Sản phẩm, về các điều kiện, ưu đãi đi kèm theo Sản phẩm và/ hoặc Đơn đặt hàng) trong quá trình thực hiện giao dịch của PingGo để mua hàng nhằm nhận được lợi ích cao hơn so với bình thường;
 • Các trường hợp khác theo quyết định của PingGo tại từng thời điểm.
2.1.5 Sản phẩm sẽ được giao cho Khách hàng theo Chính sách giao hàng được đăng tải trên Ứng dụng.
2.1.6 Trạng thái của Sản phẩm trong các lần giao hàng và/ hoặc trạng thái Đơn đặt hàng sẽ được cập nhật và có thể theo dõi tại tài khoản của Khách hàng trên Ứng dụng.

2.2 Đơn đặt hàng có ưu đãi, khuyến mại

Để đảm bảo tính công bằng và quyền lợi của Khách hàng, PingGo có quyền áp dụng các điều kiện hạn chế trong việc triển khai các chương trình ưu đãi, khuyến mại (“CTKM”), bao gồm nhưng không giới hạn ở:
 • Giới hạn về số lượng Sản phẩm tối đa/ tối thiểu trong mỗi CTKM, Đơn đặt hàng áp dụng khuyến mại mà một Khách hàng được mua.
 • Giới hạn về mục đích mua Sản phẩm, theo đó Sản phẩm mua trong các CTKM, có thể không được kinh doanh, mua đi bán lại, hoặc chuyển nhượng dưới bất cứ hình thức nào;
 • Giới hạn về hình thức thanh toán của Đơn đặt hàng và các chính sách khác áp dụng với Đơn đặt hàng đó.
 • Các giới hạn khác (nếu có) được quy định chi tiết trong từng CTKM, Đơn đặt hàng. Các điều kiện hạn chế trong việc triển khai các CTKM và các Chính sách khuyến mại liên quan tới Sản phẩm được đăng tải trên PingGo tại từng thời điểm sau đây gọi là “Chính sách khuyến mại”.
 • Các hạn chế việc một hoặc một nhóm Khách hàng có liên hệ với nhau, sử dụng một hay nhiều tài khoản trên PingGo để đặt mua Sản phẩm có áp dụng CTKM. PingGo sẽ sử dụng các công cụ của mình để xác minh và có toàn quyền quyết định Đơn đặt hàng đó có vi phạm Chính sách khuyến mại hay không.
Vì vậy, PingGo có quyền không xác nhận, từ chối hoặc hủy một phần và/ hoặc toàn bộ Đơn đặt hàng; thu hồi các Sản phẩm đã giao và/ hoặc thu hồi, hủy các ưu đãi của các Đơn đặt hàng vi phạm bất kỳ nội dung nào trong Chính Sách Khuyến Mại và/ hoặc sử dụng các ưu đãi, khuyến mại không hợp lệ mà không cần thông báo đến Khách hàng.
Trong trường hợp Đơn đặt hàng đã được xác nhận bị hủy một phần hoặc toàn bộ, số tiền Khách hàng đã thanh toán tương ứng với phần giá trị Đơn đặt hàng bị hủy (nếu có) sẽ được hoàn trả lại cho Khách hàng theo quy định tại Chính sách thanh toán và hoàn tiền đăng tải trên Ứng dụng.

2.3 Hủy Đơn đặt hàng

2.3 1 Hủy Đơn đặt hàng bởi Khách hàng Khách hàng có thể hủy một phần hoặc toàn bộ Đơn đặt hàng trước khi Đơn đặt hàng được PingGo xác nhận (trừ trường hợp Sản phẩm áp dụng các điều kiện đặc biệt khác đã được quy định trên từng nội dung về Sản phẩm) bằng một hoặc nhiều phương thức sau:
 • Liên hệ đến Bộ phận Chăm sóc Khách hàng qua:
+ Hotline: 0369137866 + Email: cskh@pinggo.vn
 • Sử dụng nút Hủy đơn hàng trong hệ thống quản lý tài khoản của Khách hàng trên Ứng dụng trong khoảng thời hạn khả dụng kể từ thời điểm Khách hàng đặt Đơn đặt hàng (việc hủy đơn hàng bằng phương thức này có thể chỉ đáp ứng một phần nhu cầu của Khách hàng vì phụ thuộc vào tính năng được cung ứng của Ứng dụng tại từng thời điểm).
Khách hàng tại đây hiểu rằng, sau thời điểm nêu trên, Khách hàng không thể hủy Đơn đặt hàng, trừ trường hợp PingGo và/ hoặc Người bán có quyết định khác tại từng thời điểm. Khách hàng có thể liên lạc tới hotline hoặc email của Bộ phận Chăm Sóc Khách hàng để được hỗ trợ.
PingGo sẽ xác nhận qua SMS; email hoặc cập nhật tình trạng Đơn đặt hàng (Đơn hàng đã được hủy) trong hệ thống quản lý tài khoản của Khách hàng.
2.3.2 Hủy Đơn đặt hàng bởi PingGo/ Người bán PingGo/ Người bán có quyền hủy Đơn đặt hàng trong một số trường hợp sau đây:
 • Khi PingGo/ Người bán phát hiện Khách hàng/ bên thứ ba có dấu hiệu:
+ Dùng những sơ hở, lỗi hệ thống, những sai sót, nhầm lẫn dẫn đến sai lệch về thông tin Sản phẩm (bao gồm nhưng không giới hạn về giá, về điều kiện giao hàng, về trạng thái tồn, về đặc tính, chủng loại Sản phẩm, về các điều kiện, ưu đãi đi kèm theo Sản phẩm và/ hoặc Đơn đặt hàng) trong quá trình thực hiện giao dịch của PingGo để mua hàng nhằm nhận được lợi ích cao hơn so với bình thường. + Vi phạm các quy định của Chính sách khuyến mại theo Điều khoản và Điều kiện này.
 • Khi PingGo, Đơn vị vận chuyển của Công ty và/ hoặc của Người bán không liên hệ được với Khách hàng theo quy định tại Chính sách giao hàng.
 • Khách hàng có lịch sử từ chối nhận Sản phẩm mà không có lý do chính đáng trong quá trình sử dụng các dịch vụ của PingGo.
 • Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, dịch bệnh, hoặc các lí do khách quan khác ảnh hưởng tới việc thực hiện Đơn đặt hàng của PingGo và/ hoặc Người bán, PingGo và/ hoặc Người bán sẽ nỗ lực tối đa thông báo cho Khách hàng về tình trạng này và đề xuất thời gian thực hiện Đơn đặt hàng mới và/ hoặc các điều chỉnh cần thiết. Trường hợp, Khách hàng không đồng ý với đề xuất của PingGo và/ hoặc Người bán, Khách hàng có thể chủ động hủy Đơn đặt hàng hoặc PingGo/ Người bán sẽ chủ động hủy Đơn đặt hàng đó.
 • Các trường hợp PingGo có căn cứ xác định Đơn đặt hàng vô hiệu theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 3. GIÁ CẢ, HÓA ĐƠN VÀ THANH TOÁN

3.1 Giá của Sản phẩm

3.1.1 Giá của Sản phẩm được mô tả cụ thể trên trang giới thiệu Sản phẩm, có thể đã bao gồm hoặc chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Trong trường hợp không nêu rõ thì Giá của Sản phẩm được hiểu là giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.
3.1.2 Giá của Sản phẩm chưa bao gồm các phụ phí nhằm bù đắp chi phí vận chuyển, chi phí đóng gói và các chi phí khác phát sinh theo yêu cầu của Khách hàng. Các chi phí này (nếu có) sẽ được hiển thị trên Đơn đặt hàng để Khách hàng xác nhận và/ hoặc theo quy định tại Chính sách giao hàng.

3.2 Hóa đơn

Khách hàng có quyền yêu cầu xuất hóa đơn và được nhận hóa đơn tài chính hợp lệ từ Người bán (tùy từng trường hợp cụ thể đã được ghi rõ đối với từng Sản phẩm trên Ứng dụng) cho Đơn đặt hàng bằng cách nhấn (click) vào ô “Xuất hóa đơn cho đơn hàng” trước khi đặt Đơn đặt hàng. Mặc dù vậy, Khách hàng hiểu rằng một số Người bán không phải là doanh nghiệp có thể không xuất được hóa đơn giá trị gia tăng theo yêu cầu của Khách hàng.
Khách hàng chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác và hợp lệ các thông tin để được xuất hóa đơn. PingGo/ Người bán sẽ không hỗ trợ thực hiện bất kỳ yêu cầu thay đổi/ sửa đổi nào đối với thông tin xuất hóa đơn tài chính từ Khách hàng khi Đơn đặt hàng đã được xác nhận. PingGo có thể từ chối hoặc đồng ý hỗ trợ giải quyết tùy từng trường hợp cụ thể nếu Khách hàng có yêu cầu xuất hóa đơn sau khi đã gửi Đơn đặt hàng theo quy định tại Điều khoản và Điều kiện này.
Lưu ý: Trong mọi trường hợp, một Người bán (bao gồm cả trường hợp Người bán là PingGo hoặc các Người bán khác bán hàng hoá trên Ứng dụng) không hỗ trợ tách/ gộp nhiều Đơn đặt hàng và xuất hóa đơn cho việc tách/ gộp Đơn đặt hàng có liên quan đến Sản phẩm của Người bán đó.

ĐIỀU 4. GIAO NHẬN SẢN PHẨM

Sản phẩm sẽ được giao đến Khách hàng theo quy định tại Chính sách giao hàng đăng tải trên Ứng dụng. Người được Khách hàng chỉ định nhận Sản phẩm trên Đơn đặt hàng hoặc bằng điện thoại, gọi chung là “Người nhận hàng”, phải xuất trình giấy tờ tùy thân như Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu khi được yêu cầu để nhân viên giao hàng kiểm tra trước khi nhận hàng.
Quy định về kiểm tra Sản phẩm khi nhận hàng được quy định tại Chính sách giao hàng được đăng tải trên Ứng dụng.
Quyền sở hữu và mọi trách nhiệm, rủi ro liên quan đến và phát sinh từ Sản phẩm sẽ được chuyển cho Khách hàng từ thời điểm Người nhận hàng ký vào biên bản giao hàng. Khách hàng cần giữ lại biên bản giao hàng để đối soát hoặc để giải quyết các vấn đề có thể phát sinh liên quan đến Sản phẩm (nếu có).
Trường hợp Khách hàng không có bất kỳ yêu cầu, khiếu nại nào trong thời hạn yêu cầu đổi trả quy định tại “Chính sách đổi trả”, PingGo sẽ coi là giao Sản phẩm thành công đầy đủ và theo đúng Đơn đặt hàng cho Khách hàng.

ĐIỀU 5. ĐỔI, TRẢ SẢN PHẨM

Việc đổi, trả Sản phẩm được thực hiện theo các quy định tại Chính sách đổi trả đăng tải trên Ứng dụng.

ĐIỀU 6. BẢO HÀNH SẢN PHẨM

Các Sản phẩm sẽ được bảo hành (nếu có) theo chính sách của Người bán và/ hoặc nhà sản xuất; Trong mọi trường hợp PingGo không có trách nhiệm bảo hành Sản phẩm. Khách hàng vui lòng đọc và làm theo hướng dẫn tra cứu, kích hoạt bảo hành và chính sách bảo hành được gửi kèm theo Sản phẩm và/ hoặc được đăng tải trên Ứng dụng (tùy từng thời điểm).

ĐIỀU 7. CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG VÀ XỬ LÝ KHIẾU NẠI

Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc hay khiếu nại nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở chất lượng hàng hóa/dịch vụ, việc giao Sản phẩm, thái độ của nhân viên giao hàng, việc đổi/ trả Sản phẩm… Khách hàng có thể liên hệ với: (i) Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của PingGo theo số hotline: 0369137866 hoặc email: cskh@pinggo.vn hoặc (ii) Người bán theo thông tin hiển thị tại PingGo.
Khi liên hệ với Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của PingGo, Khách hàng phải cung cấp số Đơn đặt hàng hiển thị trên Ứng dụng, hoặc ghi trong email hoặc tin nhắn xác nhận Đơn đặt hàng mà PingGo gửi cho Khách hàng và các thông tin cần thiết khác để xác minh, giải quyết khiếu nại theo yêu cầu của PingGo tại từng thời điểm. Bộ phận Chăm sóc Khách hàng sẽ tiếp nhận và phản hồi lại cho Khách hàng trong thời gian sớm nhất.
Quy trình giải quyết khiếu nại cụ thể được quy định tại “Chính sách giải quyết khiếu nại” trên Ứng dụng.

ĐIỀU 8. BẢO MẬT THÔNG TIN

Quy định về bảo mật mọi thông tin, hồ sơ, lịch sử giao dịch và thanh toán của Khách hàng được thực hiện theo “Chính sách bảo vệ và xử lý dữ liệu” đăng tải trên Ứng dụng.

ĐIỀU 9. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Trong mọi trường hợp, PingGo không chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại/ mất mát/ tổn thất/ hư hỏng mà Khách hàng phải chịu sau thời điểm rủi ro được chuyển sang Khách hàng, trừ khi do lỗi phát sinh từ PingGo gây ra. PingGo sẽ hỗ trợ nhưng không có trách nhiệm giải quyết các khiếu nại, khiếu kiện của Khách hàng liên quan đến Sản phẩm phát sinh sau thời điểm chuyển giao rủi ro nêu tại mục này trừ những quyền lợi mà Khách hàng được hưởng theo Chính sách đổi trả.
Trong trường hợp Khách hàng bị thiệt hại do lỗi của PingGo, trách nhiệm của PingGo đối với Khách hàng chỉ giới hạn ở giá trị Sản phẩm trong giao dịch bị thiệt hại trên Ứng dụng.

ĐIỀU 10. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Các quy định, chính sách được dẫn chiếu đến trong Điều khoản và Điều kiện này là một phần không thể tách rời của Điều khoản và Điều kiện này. Nếu có bất cứ sự không thống nhất nào giữa Điều khoản và Điều kiện này với bất cứ quy định nào khác về cùng một nội dung, nội dung của Điều khoản và Điều kiện này sẽ được ưu tiên áp dụng.
Khách hàng khi truy cập và mua hàng trên Ứng dụng đồng nghĩa với việc đồng ý thực hiện mọi nghĩa vụ quy định tại Điều khoản và Điều kiện này. PingGo bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Điều khoản và Điều kiện này, tùy từng thời điểm cập nhật chính thức trên Ứng dụng. Điều khoản và Điều kiện cập nhật sẽ có hiệu lực từ ngày được ghi nhận tại phần đầu của Điều khoản và Điệu kiện này và được áp dụng khi được cập nhật chính thức trên Ứng dụng. Khi Khách hàng tiếp tục thực hiện giao dịch tại PingGo sau khi thay đổi Điều khoản và Điều kiện mới có hiệu lực, có nghĩa là Khách hàng đã đọc, chấp nhận với Điều khoản và Điều kiện đang có hiệu lực. Khách hàng vui lòng cập nhật thường xuyên và đọc kỹ lại Điều khoản và Điều kiện trước khi thực hiện giao dịch.
Nếu bất kỳ nội dung nào của các Điều khoản và Điều kiện này bị bất kỳ cơ quan có thẩm quyền xem là vô hiệu hoặc không thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần, thì tính hiệu lực của các nội dung khác trong Điều khoản và Điều kiện này sẽ không bị ảnh hưởng.
Điều khoản và Điều kiện này và mọi vấn đề phát sinh trong quan hệ hợp đồng giữa PingGo và Khách hàng sẽ được hiểu và điều chỉnh theo quy định của luật pháp Việt Nam. Mọi tranh chấp, khác biệt, khiếu nại phát sinh từ/hoặc liên quan đến nội dung của Điều khoản và Điều kiện này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng trên tinh thần thiện chí trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp, khiếu nại. Nếu không thể giải quyết trong thời hạn ba mươi (30) ngày này, tranh chấp, khiếu nại trên có thể được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền. Án phí và mọi chi phí liên quan đến việc tố tụng do bên thua kiện chịu.